ŠTA JE KAPITALNA DOBIT?

Šta je porez na kapitalnu dobit?

Porez na kapitalnu dobit je porez na pozitivnu razliku u ceni koja je postignuta isplativom prodajom nepokretnosti. Ideja vodilja je da se oporezuje dobitak do kog se dolazi ciljano, prodajom određene nepokretnosti radi zarade. 

Poreska stopa po kojoj se određuje poreska obaveza je 15% ostvarene dobiti. 

Kao poreska osnovica se koristi razlika iznosa cene sticanja i cene prodaje nepokretnosti, ali se umanjuje za iznos amortizacije. Amortizacija može da bude trošak renoviranja i dogradnje nepokretnosti, koji je izvršen pre prodaje nepokretnosti. Da bi se računala amorticacija, odnosno da bi došlo do umanjenja poreske osnovice neophpodno je da se dostave dokazi o amortizaciji (računi za renoviranje). 

Kada se radi o nekretnini koju je prodavac (oporezovano lice) samostalno izgradilo, kao početna cena se računa iznos troškova izgradnje. Ukoliko ne postoji kao podatak iznos troškova izgradnje kao poreska osnova se uzima osnovica poreza na imovinu u godini nastanka poreske obaveze. 

Ukoliko se radi o poklonu, kao početna cena se uzima iznos koju je platilo lice koje je poklonodavac. 

Za izračunavanje poreske osnovice može da služi tržišna cena nepokretnosti koju je odredio poreski organ. 

Kada se plaća porez na kapitanu dobit?

Porez na kapitalnu dobit se plaća u roku od 30 dana od dobijanja poreskog rešenja uplatom na račun koji je naveden u rešenju.

Ko je oslobođen plaćanja poreza?


U pojedinim slučajevima fizička lica se oslobađaju od poreske obaveze na kapitalnu dobit:


·         Kada se vrši razmena nepokretnosti među bračnim drugovima
·         Kada se vri razmena nepokretnosti između bivših supružnika, a u vezi sa razvodom braka
·         Kada je nepokretnost u vlasništvu prodavca najmanje deset godina
·         U slučaju nasleđivanja u prvoj linji srodnika (od roditelja)
·         Kada se sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti ulože u kupovinu druge nepokretnosti kojom se rešava stambeno pitanje lica ili članova njegove uže porodice
·         Kada se sredstva ostvarena prodajom ulažu u adaptaciju objekta ili nadogradnju postoćeg objekta, čime se rešava stambeno pitanje lica koje je ostvarlo kapitalnu dobit ili članova njegove porodice u roku od 90 dana


Ukoliko se od ostvarene dobiti  sredstva ulože u stambeno rešenje lica koje je otvarilo kapitalnu dobit ili članova njegove porodice u roku od 12 meseci od overe Ugovora o kupoprodaji, stiče se uslov za povraćaj plaćenog poreza. Ukoliko se samo jedan deo dobiti uloži u rešavanje stambenog pitanja, povraćaj poreza nakapitalnu dobit biće srazmeran ulaganju.
Podnošenje poreske prijave
Poreska uprava najpre dobija informacije o ostvarenoj dobiti u trgovini nepokretnostima dostavljanjem Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i dokumentaciji koja je osnov sticanja nepokretnosti koje šalje Javni beležnik neposredno nakon overe Ugovora. 
Poreska prijava za porez na kapitalnu dobit se podnosi u odeljenju Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nepokretnost nalazi. Postoji predviđeni rok za podnošenje poreske prijave, a to je deset dana od overe Ugovora o kupoprodaji. 
Najpre se popunjava obrazac PPDG-3 i dostavlja dokumentacija kojom se dokazuje vlasništvo nad nepokretnošću, kao i Ugovor o kupoprodaji.
Klijentima agenciji Europolis nekretnine dostupno je Besplatno pravno savetovanje

Najnoviji članci


Vodič za prodaju nekretnina u osam koraka

Saznaj više

Vodič za kupovinu stana

Saznaj više

Usluge arhitekte

Saznaj više

Feng SHUI uređenje prostora

Saznaj više

Preporučene nekretnine


Novi Beograd, Arena

2.5 | 62m2

197.000 €

Više

Vračar, Južni bulevar

1.0 | 32m2

110.000 €

Više

Stari Grad, Studentski trg

1.0 | 32m2

153.000 €

Više

Voždovac, Vojvode Stepe

3.0 | 150m2

360.000 €

Više

AKREDITOVANI ZASTUPNICI VODEĆIH ORGANIZACIJA